MR en OR

Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad kunnen belanghebbenden meedenken, meepraten over beslissingen rond diverse (beleids)onderwerpen. Dit recht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschapsraden en vormt het hoofddoel van de Medezeggenschapsraad. Daarnaast zijn kwaliteits-bevordering van beleid, het bevorderen van een sfeer van openheid en een democratische structuur doelen van medezeggenschap.

Afhankelijk van het soort onderwerp moet de directie van Het Koraal instemming verkrijgen van de MR of advies vragen aan de MR. De MR kan ook ongevraagd advies geven aan de bovenschoolse directeur.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van Het Koraal bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden.

De MR is als volgt samengesteld:

  • Voorzitter Burak Ozdemir (oudergeleiding)
  • Secretaris Evelien Koogje (personeelsgeleding)
  • Penningmeester Rosalien van den Brink (personeelsgeleding)
  • MR lid Nicole Baars (personeelsgeleiding)
  • MR lid Henk-Jan Loor (oudergeleding)
  • MR lid Rick WIssink  (oudergeleding)

MR-vergaderingen
De MR-vergaderingen zijn openbaar. In de praktijk vergadert de MR zo’n 6  keer per jaar; meestal in het bijzijn van de directeur. Hierbij gaat het o.a. financiële verantwoording van besteding onderwijsgelden, personeelszaken, schoolplan en huisvesting. Kortom: we zijn er voor schoolzaken, maar ook voor ouders die vragen of suggesties hebben! Spreekt u ons gerust aan of belt u ons indien u vragen of opmerkingen heeft. 

Oudervereniging
De ouderbetrokkenheid op Het Koraal is hoog. Er zijn veel ouders die ons willen helpen met de jaarlijkse activiteiten. De ouders hebben hiervoor een vereniging opgericht. De ouders van alle kinderen van Het Koraal  zijn automatisch lid van de vereniging. De OuderVereniging vraagt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage voor de realisatie van feestelijke activiteiten, het schoolreisje, de verzorging bij sportactiviteiten en dergelijke. Deze ouderbijdragen zijn nodig om de activiteiten te kunnen realiseren voor de kinderen.De OuderVereniging en het team van Het Koraal maken samen een leuk, sportief en actief jaarprogramma voor de activiteiten buiten de normale lesuren. 

Het bestuur van de OV is als volgt samengesteld:

Beyhan
Jelle 
Giséla
Anja
Armanda
Iris
Yasemin
Natascha (lerarenteam)

De bijdrage voor schooljaar 2023-2024 is vastgesteld op € 20,00 per kind. Dit bedrag kan overgemaakt worden op NL02INGB0005019443 t.n.v. oudervereniging Het Koraal  o.v.v. naam kind en groep.

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.

op Instagram

op LinkedIn